دومین همایش بین‌المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا- تماس با دبیرخانه
تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/23 | 

دبیرخانه:                                                                    ۷۲ ۳۸ ۵۹ ۶۶  ۰۲۱
صدور گواهی و کارگاه:                      (داخلی ۲۵۱)    ۵-۷۳  ۴۸ ۹۴ ۶۶  ۰۲۱
رایانه و شبکه :                                (داخلی ۲۴۵)    ۵-۷۳  ۴۸ ۹۴ ۶۶  ۰۲۱
طراحی :                                         (داخلی ۳۳۳)    ۵-۷۳  ۴۸ ۹۴ ۶۶  ۰۲۱
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش بین‌المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا:
http://rcowa-unesco.ir/find.php?item=1.77.61.fa
برگشت به اصل مطلب